Jdi na obsah Jdi na menu
 


Primární a sekundární parametry vedení

Charakteristickými parametry homogenního vedení jsou tzv. primární parametry:

  • měrný odpor R (Ω.km-1)
  • měrná indukčnost L (mH.km-1)
  • měrná kapacita C (nF.km-1)
  • měrný svod G (μS.km-1)

Pro daný typ vedení a danou frekvenci jsou to konstanty.

 

Při přenosu harmonického signálu vedením docházé průchodem proudu I podélnou impedancí elementu k úbytku napětí

Obrazek

a příčná větev pak způsobuje úbytek proudu

Obrazek

 

Pro sledování přenosových vlastností homogenního vedení se zavádějí sekundární parametry vedení.

Poměr napětí U a proudu I v každém bodě homogenního vedení je stálý a nazývá se charakteristická (vlnová) impedance vedení ZC vyjádřená komplexním číslem.

Obrazek

kde /ZC/ je modul vlnové impedance neboli absolutní hodnota vlnové impedance, který udává poměr velikosti napěťové a proudové vlny v každém místě homogenního vedení, a φC je argument vlnové impedance, který udává rozdíl mezi fází napěťové a proudové vlny v každém místě homogenního vedení.

Relativní změna napětí a proudu v každém elementu vedení vztažená na jednotkovou délku vedení je také konstantní a nazývá se měrná vlnová míra přenosu.

Obrazek

Měrná vlnová míra přenosu je opět komplexní veličina. Její reálná část α se nazývá měrný (vlnový) útlum  (udává se obvykle v dB.km-1a imaginární část β se nazývá měrný fázový posuv (udává se v rad.km-1).

Měrný fázový posuv β udává zpoždění fáze šířící se vlny na jednotku délky ( užívá se jednotka km). Zpoždění fáze o 360º (2π) nastane ve vzdálenosti jedné délky vlny λ, tj. β λ=2π

a proto

Obrazek

Proto se měrný fázový posuv  někdy nazývá konstanta vlnové délky. Její hodnota je závislá na typu a konkrétních parametrech vedení. Rychlost, jakou se číří fáze postupující harmonické vlny,je dána tzv. fázovou rychlostí šíření vf, která se vypočte dle vztahu

Obrazek