Jdi na obsah Jdi na menu
 


                 Unipolární tranzistory – základní principy činnosti

 

 • Unipolární tranzistor je polovodičová  součástka řízená elektrickým polem, která využívá vlivu příčného elektrického pole na průchod proudu polovodičem.
 • Příčné pole, které vzniká připojením řídícího napětí na řídící elektrodu zvanou hradlo G (gate-brána), rozšiřuje nebo zužuje vodivou dráhu v polovodiči, tzv. kanál mezi hlavními elektrodami, tj. editorem E (S-source-zřídlo) a kolektorem C (D-drain-odtok).

Podle způsobu připojení hradla k polovodiči dělíme tranzistory FE do dvou skupin:

 • S hradlem odděleným PN přechodem
 • S hradlem odděleným izolační vrstvou

 

 

Tranzistor s hradlem odděleným přechodem PN

Obrazek

 

Obrazek

 • Podstatou je polovodičová destička typu P nebo N.
 • V případě typu N jsou na ní vytvořeny přechody PN. Střední oblast N tvoří kanál, ze kterého jsou vyvedeny dvě elektrody (E a C).
 •  Po připojení napětí UCE kladnou svorkou na C prochází kanálem pracovní proud IC.
 •  Z oblasti P jsou vyvedena hradla G a připojena na záporný pól  zdroje UGE. Na kladný pól tohoto zdroje je připojen E.
 • Zvětšuje-li se záporné předpětí hradel, rozšiřují se oblasti obou přechodů PN, vodivý kanál se zužuje a proud IC  se zmenšuje.

Obrazek

 • Zúžení kanálu není po celé jeho délce stejné, neboť ze strany C, který je připojen na kladnou svorku zdroje UCE, je závěrné napětí na přechodech větší než ze strany E.
 •  Společným působením obou napětíE a UCE se vodivý kanál ve směru od E ke C zužuje.
 •  Závěrným napětím na hradlech lze zúžit efektivní průřez kanálu až na nulu, tj. ze strany kolektoru jej zcela uzavřít. Kanálem se pak uzavírá pouze závěrný proud tvořený minoritními nosiči.

 

Tranzistor s hradlem odděleným izolační vrstvou

 •  Z polovodičových součástejk typu MIS (metal-insulator-semiconductor) je nejběžnější tranzistor s hradlem odděleným oxidem křemičitým. MOS ( metal-oxide-semiconductor)

 Rozdělení tranzistorů :

 • Tranzistor MOS s indukovaným kanálem
 • Tranzistor MO v vodivým kanálem

 

Tranzistor MOS s indukovaným kanálem

Obrazek

 • Je tvořen základní polovodičovou destičkou slabě dotovanou příměsí, tj. o velkém odporu.
 • Na destičce např. typu N jsou zhotoveny dvě oblasti s opačným druhem vodivosti P, ze kterých jsou vyvedeny C a E.
 • Hradlo G je od základní destičky odděleno vrstvou SiO2.
 • Izolační vrstvička tvoří dielektrikum kondenzátoru, jehož elektrodami jsou hradlo a polovodičová destička, která je obvykle svorkou S připojena na E.
 • Po připojení napětí UGE zápornou svorkou na hradlo a  kladnou na E, indukuje se pod vrstvou oxidu na základní destičce kladný náboj, který mění její vodivost z typu N na P. Od tzv. prahového napětí UGE=UT vzniká mezi C a E indukovaný kanál, který vodivě spojuje obě elektrody. Po připojení napětí UCE mezi C a E uzavírá se kanálem proud IC, jehož velikost závisí na napětí UCE i UGE.

Obrazek

Obrazek

 a) UCE<   (UGE – UT)                  

v oblasti malých napětí UCE vzniká  mezi C a E lineární vodivý kanál a IC aw zvětšuje v závisloti na napětí UCE.

b) UCE ≤ ( UGE – UT)

se zvětšujícím se napětím UCE se zmenšuje intenzita elektrického pole  směrem ke kolektoru, a rpto se zmenšuje v tomto směru I hloubka kanálu. Při napětí UCE = (UGE-UT) je u kolektoru intenzita eletktrického pole nulíová, kanál je nasycen a uzavírá se.

c) UCE > (UGE – UT)

Při dalším zvětšování napětí UCE opět vzniká u C elektrické pole, ale opačného smyslu než u E. Kanál zůstává nasycen a bod nasycení se posunuje směrem k E, takže vodivá délka kanálu se zmenšuje, Proud mezi C a E vzniká pohybem kladných majoritních nosičů, které jsou urychlovány silným elektrickým polem mezi C a E. Tranzistor pracuje v oblasti nasycení.

Tranzistor MOS a vodivým kanálem

( tranzistor s automatickým otevřením)

Obrazek

 • Dociluje se toho přídavnou difuzí polovodičové vrstvičky stejné vodivosti, jako má C a E, což umožňuje vznik kolektorového proudu  IC i při nulovém napětí hradlo UGE.
 • Je-li hradlo připojeno na zápornou svorku zdroje UGE a E na kladnou, jsou vlastnosti tranzistoru MOS s vodivým kanálem stejné jako s indukovaným kanálem.

Obrazek

 • Zvětšování napětí UGE vede k růstu proudu IC.
 • Tranzistor pracuje s obohacováním kanálu.
 •  V případě obrácené polarity napětí, kdy je hradlo připojeno na kladný pól zdroje UGE, indukuje kladný náboj na hradle v polovodiči inverzní záporný náboj, který mění vodivost kanálu z typu P na N. Kanál se zužuje směrem ke C a proud IC lesá.
 • Tranzistor pracuje s ochuzováním kanálu.

 

Základní zapojení tranzistorů FE

Obrazek